بلاگ تاریخچه

تاریخ هنر ایران – دوران جدید – حکومت قاجاریه

تاریخچه معماری هنرهای تجسمی

گفتیم که دوران جدید تاریخ هنر ایران از سده دوازدهم تا امروز را در بر دارد. سده یازدهم و دوازدهم هجری دربرگیرنده دوران حکومت افشاریه، زندیه و حکومت قاجاریه است.

ادامه مطلب ›

تاریخ هنر ایران – دوران جدید – حکومت افشاریه و زندیه

تاریخچه معماری

دوران میانه تاریخ هنر ایران از سده اول هجری تا پایان سده یازدهم ادامه دارد. پس از آن دوران معاصر آغاز می‌شود. دوران میانه تاریخ هنر ایران را به تفصیل در سده اول تا سوم، سده چهارم تا ششم، سده هفتم و هشتم و اواخر سده هشتم و نهم و در نهایت سده دهم و یازدهم هجری را بررسی کردیم. با پایان سده یازدهم، دوران میانه به پایان می‌رسد و دوران جدید تاریخ هنر ایران آغاز می‌شود. دوران جدید تاریخ هنر ایران از سده دوازدهم تا امروز…

ادامه مطلب ›

تاریخ هنر ایران – دوران میانه – سده دهم و یازدهم هجری – قسمت دوم

تاریخچه معماری

در اواخر سده دهم هجری با حضور مکتب هنری قزوین، هنرمندان بیشتری به دیوارنگاری گماشته شدند.  از اینرو برخی از هنرمندان به دلیل رویکرد تجاری سفارشدهندگان معمولی به تولید و اجرای مرقعات روی آوردند. از اینرو سنت کتاب‌آرایی کمتر مورد توجه قرار گرفت. در مکتب قزوین با تغییر و تحول سبک مشهد، که در قسمت اول این مطلب معرفی کردیم، روبه‌رو هستیم. در این دوره هنری کاهش تنوع رنگ و پیکره‌ها در نگارگری پدید آمد با این وجود…

ادامه مطلب ›

تاریخ هنر ایران – دوران میانه – سده دهم و یازدهم هجری – قسمت اول

تاریخچه معماری

دوران میانه تاریخ هنر ایران از سده اول هجری تا پایان سده یازدهم ادامه دارد. پس از آن دوران معاصر آغاز می‌شود. دوران میانه تاریخ هنر ایران را به تفصیل در سده اول تا سوم، سده چهارم تا ششم، سده هفتم و هشتم و اواخر سده هشتم و نهم را بررسی کردیم. اینک به سده دهم و یازدهم هجری رسیده‌ایم؛ یعنی دوران حکومت صفویان بر ایران و نقش آنها در پیش‌رفت یا پس‌رفت هنر.

ادامه مطلب ›

تاریخ هنر ایران – دوران میانه – اواخر سده هشتم و نهم هجری

تاریخچه معماری هنرهای تجسمی

دوران میانه تاریخ هنر ایران از سده اول هجری تا پایان سده یازدهم ادامه دارد. پس از آن دوران معاصر آغاز می‌شود. دوران میانه تاریخ هنر ایران را به تفصیل در سده اول تا سوم، سده چهارم تا ششم و سده هفتم و هشتم بررسی کردیم. اینک به اواخر سده هشتم و نهم هجری رسیده‌ایم؛ یعنی دوران حکومت … بر ایران و نقش آنها در پیش‌رفت یا پس‌رفت هنر.

ادامه مطلب ›

دیدنی‌ترین بناهای تاریخی ایران – قسمت اول

بنا و نما تاریخچه معماری

شهرهای مختلف ایران، بناهایی دارند که چه از نظر معماری و چه از نظر تاریخی ریشه‌های عمیق فرهنگی دارند. در ادامه این مطلب و مطلب بعد به معرفی برخی بناهای تاریخی ایران می‌پردازیم و آنها را از زاویه‌ای متفاوت‌تر تماشا می‌کنیم. با ما همراه شوید.

ادامه مطلب ›

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]