فرش

گل‌های قالی ترکمن

همانگونه که قبلا اشاره شد، اکثر نقوش قالی‌های ترکمنی گل هستند و از آنجائیکه این طرح‌ و نقش‌ها از اشیا کاربری و خاص برگرفته شده‌اند، و یا نمونه‌های طبیعی مشخصی دارند؛ لذا به همان‌نام‌ها نیز موسوم شده‌اند. مهم‌ترین گل‌های قالی ترکمن به شرح زیرند:

۱- فیلپی گول Filpay gül به معنی نقش کف پای فیل. نام گل بزرگی است

(قابل مقایسه با چپات اشتر در سیستانی به معنی کف پای شتر).

۲- چمچه čemče به معنی چمچه یا چمچه. چمچه واژه‌ای فارسی است به معنی قاشق گود.
۳- کجبه kejebe به معنی کجاوه و گرفته از تلفظ بسیار قدیم واژه یعنی کجابه
۴- گولی گول Gulli gül به معنی نقش گل گلدار و آن نقش مایه‌ای دارای گل‌های ریز است
۵- دغا doqā به معنی طلسم. در ترکی ریشه ندارد و همان دعاست.
۶- سکیز کله Sekiz kelle به معنی هشت کله. ترجمه از فارسی است.
۷- سکیز قاپی Sekiz gāpi به معنی هشت در. ترجمه نادرست هشت بر است.
۸- چرخ پلک Čarx palak به معنی چرخ فلک.
۹ – آینا؛ آینا گل āynā göl به معنی نقش آینه.
۱۰ – آت ایاقی āt ayāqi پای اسب به تقلید از فیلپی گول

 

4

نظر بدهید

مطالب را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

[انصراف]